Missie

Jenaplanschool de Klimboom is een school waar iedereen welkom is. Wij leiden onze kinderen op tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers. De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen.

In ons onderwijs staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. We willen dus niet alleen kwalitatief uitstekend en vernieuwend onderwijs bieden, maar ook een kwalitatief uitstekende pedagogische omgeving die er op gericht is onze leerlingen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen.

Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.
Jenaplanvisie

Het Jenaplanonderwijs is gebaseerd op de ideeën en inzichten van Peter Petersen. Een van de onderwijsvernieuwers die zich afzette tegen de klassieke school, omdat die geen rekening hield met het feit dat kinderen naar aanleg en tempo verschillen. Petersen hechtte veel waarde aan het opvoeden in groepsverband. Naar zijn idee moesten kinderen van jongs af aan leren omgaan met de samenleving.

De samenleving van later zou door het kind in allerlei situaties geoefend moeten worden, door anderen te helpen, zelf geholpen worden, constructieve kritiek te geven en te ontvangen. Een school moest ruimte bieden voor individuele ontplooiing naast het optimaal functioneren van de groep. Zelfwerkzaamheid, afgewisseld met groepsopdrachten.

Op de Klimboom zijn we daar grotendeels nog steeds mee eens, maar wel vertaald naar de wensen en eisen van de maatschappij van nu. Behalve een goed ontwikkeld kennis- en vaardighedenniveau, worden kwaliteiten verlangd als kunnen ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. Het zijn precies die zaken waar we op de Klimboom veel aandacht aan besteden.

Klik hier om de essenties te lezen van het Jenaplanonderwijs.