Jenaplan-Peuterspeelgroep

De Donderkopjes
Kinderen vanaf 2 jaar kunnen van maandag- t/m donderdagochtend komen spelen in deze groep. Ervaren pedagogisch medewerksters met affiniteit voor het Jenaplanconcept begeleiden deze groep. Samen met Yes ! Kinderopvang werken we in gezamenlijkheid aan een doorgaande Jenaplan ontwikkelingslijn van 2 t/m 12 jaar.
Deze ononderbroken ontwikkelingslijn is de beste voorbereiding op de toekomst.

Ontwikkel jezelf, groei samen!
We creëren maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door hun betrokkenheid te stimuleren in een rijke speel-en leeromgeving, waarin het welbevinden van de kinderen voorop staat.
De basisactiviteiten van het Jenaplanconcept: gesprek, spel, werk en viering ziet u ook terug in de Jenaplan peutergroep.

Zowel in onze peutergroep als in ons onderwijs, bewegen kinderen zich in een afwisselende, stimulerende omgeving. Daar is veel te beleven en daar kunnen kinderen keuzes maken. Kinderen krijgen met andere kinderen te maken. Ze leren iets samen te doen, op elkaar af te stemmen, met elkaar te overleggen, elkaar te begrijpen.
Bij de peutergroep ligt de nadruk op het nabootsen van een veilige en vertrouwde thuisomgeving. Het is een plek waar ouders hun kind in vertrouwen achterlaten en waar kinderen kunnen groeien. In het onderwijs breiden we dat groeien uit doordat kinderen steeds meer vaardigheden ontwikkelen.

Voor informatie en inschrijven kunt u terecht bij Yes ! Kinderopvang

Vanuit welke visie werken wij
Ieder kind is uniek
Kinderen hebben verschillende karakters, talenten, behoeften en leervragen. Wij hebben oog voor die verschillen tussen kinderen: wat wil en wat kan het kind en wat heeft het kind nodig? De peuterspeelgroep en het onderwijs sluiten aan bij het individuele kind.

Kinderen leren van elkaar
Aansluiten bij het individuele kind betekent niet dat wij kiezen voor individuele begeleiding en onderwijs. Kinderen leren immers in interactie met elkaar. Door met elkaar te communiceren, te spelen en samen te werken, leren kinderen veel van elkaar. Ze leren omgaan met verschillen, rekening houden met anderen, ze leren elkaar te helpen, te begrijpen en initiatieven te nemen en samen problemen op te lossen. Samenwerken en samen spelen bevorderen ook de dialoog, de verbondenheid en de ontmoeting tussen kinderen.
Het kind is eigenaar van zijn eigen leren.
Wij beschouwen het kind als eigenaar van zijn eigen leerproces. Daarom geven kinderen bij ons mede sturing aan hun ontwikkeling. De rol van onze medewerkers is hierbij essentieel, zij zijn medeverantwoordelijk voor het leren van de kinderen.
Zij kijken en luisteren goed naar kinderen, helpen hen om hun eigen leervragen te formuleren en ondersteunen ieder kind bij zijn persoonlijke leer-en ontwikkelingsproces.

De missie en visie van de peuterspeelgroep en de school zijn richtinggevend voor de manier waarop medewerkers omgaan met kinderen en ouders.

Onze medewerkers
● Hebben vertrouwen in de wils- en groeikracht van kinderen,
● Houden rekening met het unieke karakter van elk kind,
● Geven kinderen ruimte voor initiatieven,
● Stemmen de begeleiding en het onderwijs af op de ontwikkeling van het kind,
● Zijn nieuwsgierig naar kinderen en inspireren hen en dagen uit,
● Luisteren aandachtig naar kinderen, zijn inlevend en gaan met kinderen in gesprek,
● Beschouwen ouders als partner,
● Activeren de betrokkenheid van kinderen,
● Bieden kinderen een uitdagende en rijke speel-en leeromgeving,
● Zetten ict in ter ondersteuning van het speel-leerproces,
● Reflecteren op hun eigen handelen, professionaliseren zich en werken intensief met elkaar samen

VSO en BSO
VSO (voor schoolse opvang) en BSO (buiten schoolse opvang)
Yes ! Kinderopvang is vanaf 26 oktober 2020 onze samenwerkingspartner. Zij verzorgen de opvang op onze locatie Druivengaarde 5. Bij de BSO ligt met name de nadruk op het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De BSO is een plek waar kinderen ''vrije tijd'' kunnen ervaren. Dit maakt de BSO bij uitstek een plek waar gewerkt kan worden aan doelen die aansluiten bij de sociaal emotionele ontwikkeling.

Het leerproces van kinderen is iets wat bij voorkeur zo vloeiend mogelijk moet verlopen. Yes ! sluit zoveel als mogelijk aan bij de leerlijnen van onze school. Het aansluiten bij de doorlopende leerlijn betekent dat er zorg wordt gedragen voor een degelijke overdracht van school naar de buitenschoolse opvang en andersom. Binnen het jenaplanonderwijs is het belangrijk om samen met het kind in gesprek te gaan. Om naar het kind te luisteren om het kind te begrijpen. Waarden die ook binnen de kinderopvang van Yes ! van groot belang zijn.

Wilt u gebruik maken van BSO ga dan naar de website van Yes ! Kinderopvang. Daar vindt u de informatie die u nodig heeft.