Ouderbetrokkenheid

De Klimboom en Ouderbetrokkenheid. Zoals u weet staat op een jenaplanschool het kind centraal en is de samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk. Als school en opvoeders goed samenwerken komt dit de ontwikkeling van het kind ten goede. We hebben een gezamenlijk doel: het grootbrengen van een volgende generatie verstandige, intelligente, eigenwijze kinderen. Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over de samenwerking tussen ouders en scholen bij de schoolontwikkeling van het kind, hierbij zoeken de twee partijen met elkaar naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind.

In het verleden was het vaak zo dat de school informatie naar de ouders zendt en de ouders kunnen informatie terugzenden. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van werkelijk contact; de informatie is een verzameling van tweezijdig zenden, zonder dat er sprake is van een samenwerking.

Iedere ouder is betrokken bij de ontwikkeling van zijn of haar kind, op de Klimboom kunt u als ouder op verschillende manieren uw betrokkenheid tonen. U kunt onze ouderavonden bezoeken. U kunt de verschillende kringen van uw kind bijwonen. U kunt hand en spandiensten verlenen. U kunt een keuzecursus of cursus geven. U kunt materialen verzamelen. U kunt meegaan met uitstapjes. U kunt plaatsnemen in verschillende werkgroepen. De keus is aan U!

Wij verwachten u en uw kind in ieder geval samen op gesprek. Wij praten niet over, maar met kinderen. Natuurlijk vinden er, indien nodig, ook gesprekken plaats zonder kinderen, maar dat is dan op speciaal verzoek. Naast het bijwonen van de gesprekken over de ontwikkeling van uw kind stellen wij het ook erg op prijs als u de diverse kringen van uw kind bijwoont. Het is ook voor u als ouder enorm mooi om de ontwikkeling van bijvoorbeeld, het houden van een leeskring, te volgen.

In gesprek over de ontwikkeling van uw kind
Een belangrijk onderdeel van ouderbetrokkenheid zijn de gesprekken die we met elkaar hebben over de ontwikkeling van uw kind. Het eerste gesprek in de gesprekkencyclus rond de ontwikkeling van uw kind is aan het begin van een schooljaar. In dit eerste gesprek draait het om kennismaking en de onderwijsbehoeften van het kind.
In dit gesprek vertellen de kinderen wat ze van school vinden, wat ze al goed kunnen en waar ze nog in willen groeien.

Kinderen hebben zelf vaak een heel goed beeld van hun resultaten op school. In dit gesprek van 15 minuten laten we de kinderen aan het woord. Ter voorbereiding op dit gesprek vult u thuis met uw kind het ‘’handgesprekformulier’’ in.
Tijdens het kindgesprek staan de antwoorden die de kinderen hebben gegeven op de vragen centraal. De stamgroepleider krijgt zo een beeld van de onderwijsbehoeften en stimulerende en belemmerende factoren van uw kind. Uw kind krijgt tijdens het gesprek de vraag wat voor de komende periode zijn leerdoel(en) zijn. Deze worden meteen ingevuld op het formulier(doelenboom). Dit formulier ligt klaar om ingevuld te worden bij de gesprekken.

Ouders en stamgroepleiders bespreken, na het kindgesprek, gezamenlijk hoe ze elkaar op de hoogte houden over de ontwikkeling van het kind. Vast staat dat in maart de voortgangsgesprekken zijn. Alle ouders en kinderen worden dan weer uitgenodigd. Het vervolgarrangement is naar behoefte van ouder, kind of stamgroepleider middels gesprek of mail. Aan het eind van het schooljaar hebben we een afsluitend gesprek met daarbij een verslag, geschreven door de stamgroepleider.

Hulpouder activiteiten
Ieder schooljaar bieden er veel ouders hun hulp aan. Het voordeel van ouderhulp voor de kinderen is, dat het mogelijkheden biedt tot meer individuele aandacht en dat er bovendien meer leerzame dingen kunnen worden georganiseerd, hetgeen de (pedagogische) sfeer zeker ten goede komt. Ook ontlasten ouders de stamgroepleiders. De ouders hebben zo een mogelijkheid een goed contact op te bouwen met de school. Tevens krijgt u meer zicht op hetgeen er in de school gebeurt ten aanzien van opvoeding en onderwijs.
Alle hulpouderactiviteiten hebben we gebundeld en u ontvangt aan het begin van het schooljaar een link naar deze activiteiten. U kunt dan daar aangeven welke hulp u wilt en kunt bieden.

Meer informatie over ons reguliere onderwijs vindt u onder het kopje onderwijs.